Perennials (Planhigion Parhaol)

UPDATE, 19 March 2020.
Unfortunately, due to current advice issued around COVID 19, we have had to suspend many activities for the time being. In particular this means that the Open Day scheduled for March 26 has been cancelled. With regard to future activities please revisit this page for further announcements. Thank you for your understanding.

We continue to hope that we shall see you soon.

Mae Tweedmill wedi bod yn gartref i ardd a ddyluniwyd ac a ddatblygwyd gan Age Connects Canol Gogledd Cymru ers nifer o flynyddoedd. Cynhelir y prosiect ‘Perennials’ yno.

Dyluniwyd yr ardd gydag anghenion y rhai’n byw gyda dementia’n flaenaf, i’w cefnogi i barhau i ymwneud â’r byd naturiol er mwyn elwa o fanteision therapiwtig hynny. Mae ‘Perennials’ yn cefnogi pawb ag anghenion gofal a’u gofalwyr; yn cynnwys y rhai’n byw gyda salwch cronig, profedigaeth ddiweddar, unigrwydd ac arunigedd.

Cefnogir y garddwyr i barhau i fod yn weithgar ac ymgysylltu’n gymdeithasol trwy gyflawni tasgau garddwriaethol ystyrlon, sy’n rhoi pwrpas a gobaith. Gallant ddod o gartrefi gofal neu’r gymuned a gallant gael eu hatgyfeirio gan eu meddyg teulu fel ffurf o bresgripsiwn cymdeithasol, gan unrhyw ymarferydd iechyd / gofal cymdeithasol, y trydydd sector a mudiadau elusennol neu gallant atgyfeirio eu hunain. Bydd angen iddyn nhw ddarparu eu cludiant eu hunain (mae Tweedmill ar lwybr bysiau cyhoeddus) a bod â gofalwr gyda nhw lle bo angen. Mae’r gwasanaeth am ddim i’r garddwr, a gaiff aros mewn sesiwn am gyhyd neu gyn lleied ag y medrant ymdopi ag ef. Nid yw’n angenrheidiol cael profiad garddio blaenorol.

Yn ystod y sesiynau mae’r garddwyr yn cyflawni tasgau sy’n amrywio o: edrych ar ddyluniad yr ardd a chynllunio, hau hadau, rhoi’r egin mewn potiau, dyfrio, tynnu’r blodau wedi marw oddi ar blanhigion, chwynu a chynaeafu. Mae twnel polyethen ar y safle ar gyfer gwaith os yw’n glawio, a lle i fwynhau paned! Mae’r garddwyr yn mwynhau mynd â’r blodau a’r llysiau maen nhw’n eu tyfu adre gyda nhw, a gallant fod yn rhan o adael gwaddol i’w cymuned leol. Bydd cyfle i weithio gydag Ysgol Tir Morfa wrth iddyn nhw gefnogi’r prosiect gyda’r tasgau ‘trymach’ wrth ddatblygu’r ardd. Gall garddwyr ddewis mynd i siopa neu gael cinio yn y Tweedmill yn dilyn y sesiynau.

Dewch i weld beth sy’n digwydd yn un o’n Diwrnodau Agored fel y nodir isod, neu mae croeso i chi alw heibio ar fore Mercher neu Iau, 10:00 – 12:00 o 2 Ebrill 2020 ymlaen. Dewch i gael blas ar sesiwn drosoch eich hun!

Dyddiadau Diwrnodau Agored yr Ardd 2020, 11:00 – 12:30;
26 Mawrth
7 Mai
18 Mehefin
30 Gorffennaf
10 Medi
22 Hydref

Cyfarfod wrth y twnnel polyethen am 11:00 (dilynwch yr arwydd ar gyfer nwyddau i mewn ar y chwith wrth i chi ddod i mewn i safle Tweedmill – mae mannau parcio ar gael ar yr ochr chwith, nesaf at y twnnel polyethen), lle bydd paned a lluniaeth ysgafn ar gael a chyflwynir brîff y prosiect a’ch tywys o gwmpas yr ardd. Bydd cyfle i gyfarfod gyda’r ‘garddwyr’ sy’n defnyddio’r prosiect a chyfle i ddysgu mwy am y gwasanaethau sydd ar gael gan Age Connects Canol Gogledd Cymru.

Bydd Age Connects hefyd yn hyrwyddo eu gwasanaethau hanfodol i bobl hŷn yn Tweedmill ar y dyddiadau a ganlyn, rhwng 10:30am a 2:30pm.
5 Mawrth
4 Mehefin
3 Medi

Bydd cyfle i ymweld â’r ardd a dysgu mwy am ein gwasanaethau eraill fel Gwybodaeth a Chyngor, Fforymau Pobl Hŷn, y prosiect Naid, Llywiwyr y Gymuned, Bywyd Cartref a phrosiect Abba.

Cysylltwch gyda chydlynydd y prosiect ‘Perennials’ os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, gan ddefnyddio’r manylion isod:

Isa Lamb – 0300 2345 007 / 01745 508628
isa.lamb @ acnwc.org
enquiries @ acnwc.org
Neu mae croeso i chi alw heibio’n swyddfa yn 15 Stryd y Bont, Dinbych, LL16 3LF